Säkra inomhusmiljön med radonundersökning i Stockholm

Radon varken syns eller märks förrän det är försent. Gasen kan komma från mark eller material. Kontrollera husets status med en radonundersökning i Stockholm.

Sedan ganska många år har vi vetat att radon är en farlig gas som är olämplig att inandas. Radon är en ädelgas som dels bildas i mark i varierande mängder under vissa förutsättningar, dels finns i byggnadsmaterial som blåbetong och andra stenmaterial. Partiklarna skadar kroppens celler och kan med tiden förorsaka allvarlig sjukdom i andningsorgan.

Det är med andra ord av yttersta vikt att kontrollera huruvida fastigheter som bebos av människor innehåller skadliga halter av radon. Att radon förekommer naturligt i vissa typer av mark vet vi redan men man behöver kontrollera i hur stor utsträckning radon läcker in i fastigheten och hur detta i så fall kan åtgärdas.

Radonundersökning ger svar på viktiga frågor

När ska man välja att genomföra en undersökning rörande radon i Stockholm? Hur går en sådan radonundersökning till? När finns anledning att misstänka att radon i farliga mängder finns i ett hus? Jo, först och främst är byggnadsmaterial den överlägset vanligaste källan till radon. Hus byggda ungefär mellan 1930 och 1975 kan vara drabbade.

Blåbetong och andra stenmaterial innebär inte per automatik fara. Den enda tillförlitliga metoden att kontrollera radonhalter är att mäta. Det görs ofta med speciella dosor som placeras i huset. Sedan avläser man resultatet. Att sanera radon görs på olika sätt beroende på orsak och situation men brukar alltid ge mycket bra effekter.